parallax background

Przymusowe leczenie alkoholika

Uzależnienie od alkoholu cechuje się silną potrzebą zaspokojenia przymusu picia, niekontrolowanym pragnieniem spożywania alkoholu i trudnością w kontrolowaniu swojego zachowania związanego z piciem (np. ilością spożywanego alkoholu).

Alkoholik odczuwa fizjologiczne objawy odstawienia alkoholu. Często też, w celu uniknięcia przykrych objawów odstawiennych sięga po alkohol, aby zminimalizować ich skutki. Uzależniony spożywa alkohol pomimo szkodliwych (i widocznych) następstw zdrowotnych.

Przymusowe leczenie alkoholizmu

Przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, ma zmotywować alkoholika do podjęcia terapii. Podstawą prawną zobowiązania do leczenia osób nadużywających alkoholu, jest ustawa z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230, artykuły: od 24 do 36).

Wobec osoby, w stosunku do której został orzeczony prawomocny obowiązek poddania się leczenia odwykowego, zostanie zastosowany przymus w wypadku uchylenia się od obowiązku stawienia w wyznaczonym dniu, we wskazanym zakładzie leczenia uzależnień, w celu poddania się terapii odwykowej.

Przymus stosowany jest w przypadku osoby uzależnionej, która odmawia współpracy – na etapie:

 • doprowadzenia na badanie przez biegłego,
 • doprowadzenia na rozprawę w sądzie,
 • doprowadzenie do zakładu leczniczego w celu podjęcie kuracji odwykowej.

Przymusowe leczenie alkoholizmu - ile trwa?

Czas trwania przymusowej terapii odwykowej, zależy od indywidualnego przypadku:

Art. 34. 1. Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia1

W stosunku do tej samej osoby, nakaz przymusowej terapii nie może nastąpić wcześniej, jak po upływie 3 miesięcy od ustania poprzedniego leczenia.

Nie ma możliwości prawnych, ani organizacyjnych, aby w stosunku do pacjenta zastosować przymus leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa osób uzależnionych, wbrew woli pacjenta.

Według obowiązującego prawa, na badanie przez biegłego w celu wydania opinii i wskazania do leczenia odwykowego, kieruje się osoby, które w związku ze swoim nadużywaniem alkoholu (zgodnie z Art.24):

 • powodują rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizują małoletnich,
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Osoba doprowadzana przez policję, będąca w stanie nietrzeźwości, może zostać umieszczona w izbie wytrzeźwień do czasu wytrzeźwienia.

Przymusowe leczenia alkoholika - cel terapii

Celem terapii uzależnień jest poprawa zdrowia pacjenta i modyfikacja zachowań związanych z alkoholizmem. Żadna terapia nie przyniesie skutku, jeśli osoba uzależniona od alkoholu nie zrozumie, że jej wrogiem i wrogiem dla osób z jej otoczenia – jest spożywany przez tą osobę alkohol. Terapia ma więc na celu uświadomienie pacjentowi mechanizmów uzależnienia i radzenia sobie z problem w przyszłości.

Choroba alkoholowa i jej działania destrukcyjne prowadzące do przymusowego leczenia

Destrukcja alkoholowa wiąże się z:

 • postępującym „niszczeniem” alkoholika – pojawiają się poważne uszkodzenie instynktu samozachowawczego;
 • występowaniem tzw. głodu alkoholowego – niepohamowany przymus wewnętrzny;
 • nasilającym się stanem cierpienia, bezradności, a z upływem czasu – samotności;
 • gotowością do naruszania norm społecznych i wartości w sytuacjach ich konfliktu z dążeniem do picia.

Nadużywanie alkoholu przyczynia się do rozwoju choroby alkoholowej, a ta wiąże się z wieloma innymi problemami zdrowotnymi i niedowładami. Choroba alkoholowa powoduje zaburzenia i dysfunkcję różnych układów, w tym przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. Nadużywanie alkoholu może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

Alkoholicy, którzy próbują na własną rękę wyjść z alkoholowej opresji, bardzo często nie radzą sobie ze swoimi emocjami, odczuciami, wstydem. Wobec bezradności – zapijają smutki. W odpowiedzi na każdą zmianę, stres i nowe wyzwanie – odpowiadają alkoholem.

Tak zwana „każda okazja do wypicia” jest faktem, ponieważ uzależnione osoby nie radzą sobie zarówno z dobrymi jak i (zwłaszcza) negatywnymi emocjami.

Choroba alkoholowa – konsekwencje dla zdrowia to m.in.:

 • choroby i uszkodzenia wątroby (marskość wątroby, stłuszczenie wątroby):
  Wykazano, że alkohol bezpośrednio uszkadza wątrobę. W przybliżeniu u 90% do 100% osób intensywnie pijących występuje stłuszczenie wątroby, u 10% do 35% rozwija się alkoholowe zapalenie wątroby, a u 10% do 20% - alkoholowa marskość wątroby2
 • uszkodzenia komórek nerwowych (zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia czucia w kończynach, nerwobóle, bolesny ucisk nerwów),
 • choroba otępienna (obniżenie zdolności myślenia i zapamiętywania):
  Najpoważniejszym skutkiem wpływu alkoholu jest zespół Korsakowa, charakteryzujący się niemożnością zapamiętywania nowych zdarzeń i uczenia się nowych informacji3
 • schorzenia układu sercowo-naczyniowego (zaburzona praca mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatie, arytmie, udar mózgu),
 • uszkodzenie narządu wzroku,
 • padaczka alkoholowa, 
 • osłabienie układu mięśniowego (bóle mięśniowe, niedowłady, porażenia mięśni),
 • dysfunkcja układu pokarmowego, 
 • przewlekłe lub ostre stany zapalne trzustki, 
 • zaburzenia funkcji seksualnych, 
 • zaburzenia układu odpornościowego (zwiększona zachorowalność na choroby zakaźne, zapalenie płuc, gruźlicę)
 • nowotwory ,
 • niewydolność nerek,
 • zaburzenia hormonalne,
 • zmiany skórne, 
 • choroby układu oddechowego (naruszenie błony śluzowej tchawicy i oskrzeli, zapalenie płuc),
 • u pijących kobiet: poronienia, przedwczesny poród,
 • niedobór witamin i składników mineralnych, których brak w zdrowej diecie, skutkuje wystąpieniem chorób.

Wiele czynników sprzyja rozwojowi uzależnienia od alkoholu. Jednym z nich jest osobowość antyspołeczna, która wiąże się z większą skłonnością do nadużywania substancji psychoaktywnych:

u alkoholików 21 razy częściej - w porównaniu z osobami niebędącymi alkoholikami - rozpoznano osobowość antyspołeczną4

Osoby uzależnione podejmują ryzykowny sposób życia – na granicy wartości moralnych, prawnych i zdroworozsądkowych. Alkoholizm wiąże się z nawiązywaniem nowych, przygodnych kontaktów – również seksualnych, które sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych drogą płciową. Nowe, nieznane, ale pijące towarzystwo może być przyczyną kłopotów z prawem (kradzieże, rozboje, akty wandalizmu) oraz nowych uzależnień – narkotyków, dopalaczy.

alkoholicy 35 razy częściej, niż osoby nie będące alkoholikami używają kokainy5

Alkohol degraduje życie prywatne, zawodowe i społeczne. Osoba będąca pod wpływem alkoholu, może być bardziej agresywna. Spożywanie alkoholu sprzyja stosowaniu przemocy fizycznej oraz psychicznej. Alkoholik uzależnia od siebie rodzinę lub inne, bliskie mu osoby (syndrom współuzależnienia). Rezultatem problemu alkoholowego, może być rozpad małżeństwa, utrata przyjaciół, a w konsekwencji – załamanie się uzależnionego:

w przybliżeniu 10% do 30% alkoholików cierpi z powodu napadów paniki, a około 20% osób z zaburzeniami lękowymi nadużywa alkoholu6

Gdzie zgłosić alkoholika na przymusowe leczenie?

Jesteśmy aby pomóc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Pomagamy w formalnościach dotyczących skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie. Zadzwoń do nas lub napisz:
(+48) 530 940 354 Kuba Marcol
biuro@dezyderata.com.pl

1 Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230 U S T AWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350230/U/D19820230Lj.pdf
2 http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/282-alkoholizm-i-choroby-wspolwystepujace.html
3http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/282-alkoholizm-i-choroby-wspolwystepujace.html
4 http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/282-alkoholizm-i-choroby-wspolwystepujace.html
5http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/282-alkoholizm-i-choroby-wspolwystepujace.html

Źródła:

http://www.niebieskalinia.info/index.php/zadania-sluzb/51-gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/52-alkoholizm-i-narkomania/643-psycho-bio-spoleczna-koncepcja-uzaleznienia-od-alkoholu.html

https://www.gov.pl/web/wsse-lodz/uzaleznienia

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350230/U/D19820230Lj.pdf

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe