parallax background

Odwyk alkoholowy

Odwyk alkoholowy to szereg podejmowanych działań medyczno-psychologicznych, których celem jest pomoc uzależnionym w walce z ich nałogiem. Wsparcie to obejmuje również najbliższe otoczenie alkoholika (rodzina, dzieci).

Nieodłącznym pytaniem związanym z leczeniem uzależnień od alkoholu jest: „ile trwa odwyk alkoholowy”? Właściwie trudno odpowiedzieć jednoznacznie na tak zadane pytanie. Pomimo sklasyfikowania alkoholizmu jako choroby i określenia założeń leczenia terapeutycznego, nie ma rozwiązania pod postacią cudownego leku, po którego spożyciu wstaje się następnego dnia zdrowym, nieuzależnionym człowiekiem.

Odwyk alkoholowy

Na czas trwania odwyku wpływa przede wszystkim stan osoby uzależnionej od alkoholu. Mechanizm pozytywnego wzmocnienia, jaki odczuwa się podczas spożywania alkoholu, u alkoholika przybiera postać przewlekłą, a to oznacza, że rozregulowaniu ulega system samokontroli. Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego wiąże się z jego patologicznym pobudzeniem pod wpływem środka psychoaktywnego.

Odwyk alkoholowy – ile trwa? Pomoc w leczeniu alkoholizmu

Podejmując się próby oszacowania czasu jaki jest potrzebny do przeprowadzenia skutecznej terapii odwykowej, można określić go od ok. 18 do 24 miesięcy. Jednak po odwyku, pacjenci nieustannie pracują nad sobą, pielęgnując wartości i umiejętności zdobyte w trakcie trwania leczenia. Odwyk – to dla wielu dopiero początek, który wymaga od uzależnionego podjęcia się ciężkiej i intensywnej pracy w drodze po uzdrowienie.

Obecnie wszelkie standardy leczenia zakładają konieczność jednoczesnej terapii uzależnienia od alkoholu i współwystępujących zaburzeń psychicznych

Występowanie innych zaburzeń natury psychicznej w przypadku osób uzależnionych jest powszechne. Szacuje się, że u 1 na 3 pacjentów leczonych z powodu różnych zaburzeń psychicznych, występuje również uzależnienie lub ma miejsce szkodliwe używanie alkoholu.

Odwyk alkoholowy - na czym polega?

Odwyk alkoholowy to nauka nowego sposobu życia: bez nałogu, w innej rzeczywistości. To ogromny wysiłek i jeszcze większa ulga, gdy w pełni przeprowadzona terapia pomaga osobom uzależnionym samodzielnie funkcjonować, radzić sobie z trudnościami, wytrzymywać w postanowieniu.

Przyjęcie definicji alkoholizmu jako choroby, otworzyło przed uzależnionymi dostęp do profesjonalnego lecznictwa medycznego. Zmianom tym towarzyszą nie tylko aspekty organizacyjne, ale również psychologiczne i społeczne. Osoby uzależnione mają większą świadomość funkcjonowania specjalistycznych ośrodków odwykowych, w których istnieje możliwość podjęcia się terapii.

UUzależnienie od alkoholu może trwać latami, a próby samodzielnego „leczenia” często kończą się nieefektywnie. W skrajnych przypadkach, osoba wymagająca leczenia odwykowego musi pozostać pod ścisłą specjalistyczną kontrolą ze względu na ryzyko ciężkich zespołów abstynencyjnych.

Leczenie odwykowe - prywatny ośrodek leczenia uzależnień

Terapeuci rozpoczynający pracę z osobą uzależnioną od alkoholu, mogą rozpoznać u osoby zaburzenia psychiczne. Alkoholizm wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia:

 • zaburzeń nastroju,
 • depresji,
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
 • zaburzeń lękowych uogólnionych,
 • zaburzeń lękowych z napadami paniki,
 • zespołu stresu pourazowego

W takiej sytuacji specjaliści określają uzależnienie mianem podwójnej diagnozy (t.zw. podwójnego rozpoznania). Wieloaspektowość leczenia alkoholizmu argumentuje jednoczesną trudność w sprecyzowaniu czasu trwania odwyku alkoholowego.

Osoba decydująca się na odwyk alkoholowy, poddaje się kompleksowemu leczeniu, które rozpoczyna się zwyczajowo detoksykacją (potocznie: detoks; odtrucie) poprzedzoną odstawieniem alkoholu. Pierwsze symptomy odstawienne, pojawiają się zwykle po upływie 6-24 godzin od zaprzestania picia.

Bezpiecznie przeprowadzona faza detoksykacji powinna zająć od 7 do 10 dni. Wiele zależy od stanu zdrowia pacjenta i jego predyspozycji np. poprzedzone etapem detoksu: ciągi alkoholowe, padaczka, psychozy i inne niepokojące objawy. Etap odtruwania organizmu trwa stopniowo, a jako przedłużona procedura daje większą gwarancję skuteczności.

Zakłada się, że intensywna terapia na oddziale odwykowym powinna trwać przez 6-10 tygodni, a w placówce ambulatoryjnej około 3-5 miesięcy. Cała terapia odwykowa powinna obejmować okres od roku do dwóch lat

Zacznij terapię

Odwyk alkoholowy, a prawo

Podstawy prawne o leczenia osób uzależnionych od alkoholu, regulują ustawy:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2015.1286);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. 2012.734).

Leczenie odwykowe może przebiegać różnie. Jak już wspomniano – składa się na to wiele czynników, w tym stan zdrowia uzależnionego. Jednak każdy odwyk, jako kompleksowe działanie medyczne i psychologiczne skierowane do uzależnionego, cechuje się:

 • osiągnięciem równowagi psychofizycznej,
 • unormowaniem życia osobistego, rodzinnego i zawodowego,
 • zredukowaniem zagrożeń zdrowotnych wynikających z picia,
 • wzrostem świadomości o szkodliwości nałogu.

Terapia w ośrodku odwykowym - jak wygląda odwyk alkoholowy?

Podmioty lecznicze wykonują świadczenia:

 • w trybie stacjonarnym i całodobowo oraz ambulatoryjnie we wskazanych ustawowo ośrodkach leczenia uzależnień;
 • w prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień – w tym od alkoholu.

Jak wygląda odwyk? To szereg działań podejmowanych w celu sprawowania opieki nad osobami uzależnionymi i ich rekonwalescencją w tym m.in.:

 • szczegółowe diagnozowanie;
 • programy korekcyjne;
 • programy psychoterapeutyczne – w tym dla członków rodzin, osób współuzależnionych;
 • działania edukacyjne ;
 • działania konsultacyjne;
 • ndywidualne świadczenia rehabilitacyjne oraz zapobiegawczo-lecznicze.
Zacznij terapię

Czy odwyk może być przymusowy?

Przymusowe leczenie odwykowe alkoholika zasądzane jest zgodne z polskim prawem - wobec uzależnionego w stosunku do którego orzeczono obowiązek poddania się takiemu leczeniu. W przypadku uchylania się od obowiązku stawienia w wyznaczonym podmiocie leczniczym w określonym dniu i w przypadku odmowy współpracy, stosuje się przymus:

 • doprowadzenia uzależnionego na badanie przez biegłego,
 • doprowadzenia uzależnionego na rozprawę w sądzie,
 • doprowadzenia uzależnionego do zakładu leczniczego w celu podjęcia kuracji odwykowej.
Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego ma zmotywować osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia się terapii uzależnień.

Nie każdy sposób picia alkoholu nosi znamiona uzależnienia. Jednak wyróżnia się i definiuje modele ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu. Każda „strata” wynikająca z patologicznego modelu spożywania alkoholu, to konsekwencja błędnie przyjętego założenia – „nie mam problemu z piciem”. Wielu alkoholików uważa, że to tylko „ich problem” i mogą robić z własnym życiem i zdrowiem „co im się żywnie podoba”. Otóż – nie.

Alkohol to substancja psychoaktywna i jako taka, oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Wadliwy wzorzec zachowania po alkoholu, szkodzi nie tylko uzależnionemu, ale też osobom z najbliższego otoczenia oraz tym zupełnie obcym. Utrata kontroli nad piciem i zachowaniem, prowadzi do wielu nieszczęść (wypadki, przestępstwa).

Następny krok - terapia uzależnień

Przymusowy odwyk alkoholowy często uświadamia alkoholika, że terapia uzależnień w ośrodku zamkniętym oraz wspólnota Anonimowych Alkoholików jest mu potrzebna, aby wrócić do normalnego funkcjonowania. Alkoholik dostrzega, że choroba alkoholowa doprowadziła do rozkładu życia rodzinnego i pogorszenia relacji z przyjaciółmi.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz terapii uzależnień, zgłoś się do nas!

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe