parallax background

Leczenie alkoholizmu - płatne czy bezpłatne?

Alkoholizm nie jedno ma imię, a pociąga za sobą liczne konsekwencje. Nadmierne spożywanie alkoholu oddziałuje na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz na sytuacje społeczną i ekonomiczną uzależnionego.

Światowa Organizacja Zdrowia przy użyciu międzynarodowego systemu klasyfikacji chorób, określiła osiem głównych przyczyn zgonów, wśród których „nadmierne spożywanie alkoholu” zajmuje niechlubnie wysoką pozycję.

Przyczyna choroby alkoholowej nie została jednoznacznie ustalona. Najprawdopodobniej o jej powstaniu decyduje cały szereg czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Konsekwencjami jest utrata zdrowia, a wyjściem z nałogu jest podjęcie się leczenia. Istnieją różne metody terapeutyczne uzależnienia od alkoholu: odpłatne i bezpłatne.

Destrukcyjny nałóg wyróżnia się kontekstem i formą picia:

 • alkoholizm Alfa – jest to uzależnienie oparte wyłącznie na czynnikach psychologicznych,
 • alkoholizm Beta – uzależnienie oparte w głównej mierze na czynnikach społecznych,
 • alkoholizm Gamma – chroniczny rodzaj alkoholizmu który zwykle rozpoczyna się od fazy uzależnienia psychicznego i powoli postępuje, aż do wytworzenia się zależności fizycznej,
 • alkoholizm Delta – alkoholik tego typu kontroluje ilość spożywanego alkoholu, jednak nie jest zdolny do powstrzymywania się od picia,
 • alkoholizm Epsilon – odmiana alkoholizmu charakteryzująca się okresowym upijaniem się osoby, która potrafi bez trudu powstrzymać się od picia przed dłuży czas, jednocześnie nie doświadczając silnego pragnienia alkoholu.

Choroba alkoholowa pojawia się w różnych grupach społecznych i nie jest zależna od: wykształcenia, wieku, płci czy stanu cywilnego. Przez wiele lat problem alkoholizmu był w Polsce ignorowany. Wykreowano stereotyp alkoholika i naznaczono marginalne środowiska społeczne, w których uzależnienie zostało wpisane w „naturalną” normę.

Leczenie alkoholizmu NFZ – bezpłatne

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uznającą życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, ustanowiono zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, które wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności poprzez leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu.

Bezpłatne leczenie uzależnienia od alkoholu przysługuje:

 • Osobom uzależnionym – ubezpieczonym w NFZ
 • Osobom uzależnionym – nieubezpieczonym w NFZ
 • Osobom współuzależnionym (m.in. współmałżonkowi oraz dzieciom alkoholika pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym) – ubezpieczonym w NFZ
 • Osobom współuzależnionym (m.in. współmałżonkowi oraz dzieciom alkoholika pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym) – nieubezpieczonym w NFZ

W Polsce, leczenie uzależnienia od alkoholu podejmowane jest dobrowolnie, a leczeniem mogą zajmować się tylko podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarnego, całodobowego, ambulatoryjnego.

Rodzaje placówek:

 • Poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
 • Poradnie leczenia uzależnień,
 • Całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu,
 • Całodobowe oddziały leczenia uzależnień,
 • Dziennie oddziały terapii uzależnienia od alkoholu,
 • Dzienne oddziały leczenia uzależnień,
 • Oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
 • Hostele dla osób uzależnionych od alkoholu.

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień

Alkoholizm to trudny przeciwnik wymagający długotrwałego leczenia. Proces wiąże się z utrzymywaniem przez pacjenta postanowień i ciągłej determinacji do wykonywania zaleceń terapeutycznych.

Łatwy dostęp do alkoholu oraz podstępny mechanizm iluzji i zaprzeczania sprawia, że zmagająca się z nałogiem osoba przekracza niewidoczną z pozoru granicę, za którą kryje się degeneracja i śmierć.

Osoba uzależniona zmaga się z:

 • silnym pragnieniem i/lub przymusem zażycia alkoholu,
 • trudnością w kontrolowaniu zachowania związanego ze spożywaniem alkoholu,
 • fizjologicznymi objawami odstawiennymi (zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu lub przerwanie picia),
 • potrzebą zwiększenia ilości spożywanego alkoholu (wzrost tolerancji),
 • konsekwencjami swojego nałogu (zaniedbywanie rodziny, obowiązków),
 • zażywaniem alkoholu pomimo wyraźnych następstw zdrowotnych.

Alkoholik potrzebuje profesjonalnej, zintensyfikowanej i w pełni specjalistycznej pomocy, którą może otrzymać w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień. Prywatne placówki rozmieszczone są w różnych lokalizacjach – dzięki czemu osoba uzależniona ma wpływ na to, gdzie podejmie się leczenia i rekonwalescencji. Zmiana otoczenia, bliskość natury i spokój – to czynniki sprzyjające powrotowi do zdrowia i życia bez alkoholu.

Prywatne Ośrodki Terapii Uzależnień świadczą swoim pacjentom profesjonalną pomoc, wsparcie i różne podejście terapeutyczne. Poszczególne oferty placówek różnią się od siebie, ale łączy je jeden wspólny mianownik – wyleczenie pacjentów z destrukcyjnego nałogu.

Kameralne grupy i indywidualnie dostosowane ścieżki wychodzenia z uzależnienia, to argumenty którymi kierują się podopieczni w trakcie podejmowania decyzji o placówce leczniczej. Na cenę terapii w ośrodku prywatnym wpływa w szczególności długość jej trwania.

Standardy Narodowego Funduszu Zdrowia spełniają warunki leczenia terapeutycznego, jednak leczenie bezpłatne wiąże się z ograniczoną dostępnością, dłuższym okresem oczekiwania na przyjęcie do placówki i mniej prywatnym charakterem działalności.

Każdy dzień życia z nałogiem, to obciążenie dla zdrowia alkoholika. Ośrodki prywatne dla osób uzależnionych ułatwiają podjęcie decyzji o poddaniu się leczenia i wprowadzeniu dobrych zmian w życie. Ponadto, kuracjusze mogą korzystać z wielu dodatkowych atrakcji – jeśli wyrażają taką chęć. W pełni zindywidualizowana forma leczenia to większa szansa na sukces i mniejsze ryzyko powrotu do nałogu.

Inne formy pomocy

Bezpłatna alternatywa e-pop

Osoby zmagające się z problemem alkoholowym, mają możliwość skorzystania z bezpłatnego Programu Ograniczania Picia E-POP realizowanego przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA.

Program pomaga przyjrzeć się swojemu piciu i osiągać sukcesy w jego ograniczaniu. Dołączenie do programu jest anonimowe i nieodpłatne. Dzięki aplikacji istnieje szansa na dotarcie do osób, które nie chcą korzystać z lecznictwa odwykowego zarówno w placówkach prywatnych jak i państwowych.

Choć autorski program ograniczania spożycia alkoholu w formie on-line jest doskonałym pomysłem rozpoznawania symptomów uzależnienia, nie zastąpi profesjonalnej i specjalistycznej pomocy terapeutycznej.

Samopomoc i wsparcie

I stnieją również trzy inne formy samopomocy:

 • Ruch Anonimowych Alkoholików,
 • Stowarzyszenia Abstynentów,
 • Kluby Pacjenta.

Abstynencja

System lecznictwa odwykowego skoncentrowany jest na psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu, której celem jest abstynencja – powstrzymywanie się od przyjmowania substancji psychoaktywnych.

Instytucje takie jak National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism NIAAA (USA) oraz National Institute for Health and Clinical Exellence NICE (Wielka Brytania) zalecają abstynencję jako najbardziej pożądany cel procesu terapeutycznego.

Powstrzymywanie się od picia to kryterium zdrowienia. Utrzymanie abstynencji jest szczególnie istotne u osób z zaostrzoną formą uzależnienia. Stosuje się również terapie ukierunkowaną na ograniczenie spożycia alkoholu u pacjentów, których stan pozwala na wprowadzenie tej formy leczenia lub których zachowania nałogowe przebiegają w łagodny sposób lub u osób, które nie uznają abstynencji jako metody wyleczenia się z alkoholizmu.

Źródła

https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msbgsruprofiles.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2012/hyg-2012-1-049.pdf
https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/PODRECZNIK%20E-POP%20DLA%20TERAPEUTOW%20UZALEZNIEN.pdf
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wychowanie-w-trzezwosci-i-przeciwdzialanie-alkoholizmowi-16791032
https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/7696/1/Dziukiewicz_Alkoholizm_i_naduzywanie_alkoholu.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350230/U/D19820230Lj.pdf
http://phie.pl/pdf/phe-2015/phe-2015-2-315.pdf
https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/3134/PM743--Zespol-uzaleznienia-od-alkoholu--Kowalewski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/system-lecznictwa-odwykowego

Skontaktuj się z nami


  Dane kontaktowe